Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti SG AUTO s. r. o., Hodonínska 6718/9 Bratislava, Bratislavský kraj 841 03, Slovensko, e-mail: , tel: +421 905 723 383 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky (https://sgauto.sk ). (ďalej len „služba“). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady zverejnené v Službe, a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.


GDPR

Zhromažďujeme a spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje:

– Meno

– E-mail

– Mobilný telefón

AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE INFORMÁCIE:

Informácie o vás zhromažďujeme/získávame nasledujúcim spôsobom:

Keď používateľ vyplní registračný formulár alebo inak odošle osobné údaje

Interakcia s webovou stránkou

Z verejných zdrojov

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme používať na tieto účely:

Marketingové/propagačné účely

Cielená reklama

 

Ak chceme vaše informácie použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie použijeme len po získaní vášho súhlasu a potom len na účel(y), na ktorý(é) nám udelíte súhlas, pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť konať inak.


AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností opísaných nižšie:

 

– Reklamné služby

– Analytické služby

 

Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše údaje budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, ako používatelia zrušia svoje účty, alebo dovtedy, kým ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré informácie môžeme potrebovať uchovávať dlhšie, napríklad na účely vedenia záznamov/správ v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, prevencia podvodov atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), sa môžu uchovávať na neurčitú dobu.

VAŠE PRÁVA:

V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, prípadne právo na získanie kópie vašich osobných údajov, právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, právo požiadať nás o poskytnutie (prenos) vašich osobných údajov inému subjektu, právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na zákonný orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu . Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.


COOKIES

Viac informácií o tom, ako ich používame, a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.


BEZPEČNOSŤ:

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka pre sťažnosti na adrese SG AUTO s. r. o., Hodonínska 6718/9 Bratislava, e-mail: . Vaše pripomienky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.